HUITTISTEN SEUDUN KOIRAYHDISTYS RY                                              8.11.2014

SÄÄNNÖT

1.Yhdistyksen nimi on Huittisten Seudun Koirayhdistys ja sen kotipaikka on Huittisten kunta sekä toimintapiiri Huittinen ympäristöineen.

2.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä ja yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään luentojen, koulutuksen ja muiden samantapaisten tarkoitusta edistävien toimenpiteiden avulla.

3.Yhdistys on suomenkielinen.

4.Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt jotka johtokunta hyväksyy. Jäsenoikeutensa uusi jäsen saa suoritettuaan jäsenmaksunsa.

Ainaiseksi jäseneksi voi jäsen päästä suorittamalla ainaisjäsenmaksun, joka on vuosimaksu kymmenkertaisena. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on työskennellyt yhdistyksen hyväksi, jos johtokunta siitä yksimielisesti päättää. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5.Johtokunta voi yhdistyksestä erottaa jäsenen:

a) jos hän jättää maksamatta jäsenmaksunsa toistuvasti kehoituksista huolimatta.

b) jos hänen toimintansa ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa

c) jos hän laiminlyö sääntöjen asettamat vaatimukset

d) jos hän tekee itsensä syypääksi rikkomuksiin ja jos hän toimii lakia ja hyviä tapoja vastaan.

(Vain kohdan a) vuoksi erotettu jäsen voi liittyä uudelleen jäseneksi.)

Johtokunnan päätöksestä voi kirjallisesti valittaa 10 päivää siitä, kun päätös on tullut asianomaisen tietoon. Johtokunnan on valituksen saavuttua viivyttelemättä kutsuttava yhdistys koolle.

6.Erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

7.Yhdistyksen toimi- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

8.Jäsenmaksun suuruuden kutakin toimintavuotta varten määrää vuosikokous. Kunniajäsen on tästä maksusta vapautettu. Jäsenmaksu kannetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja se on suoritettava ennen maaliskuun viimeistä päivää. Edellisen toimivuoden aikana jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa.

9.Yhdistyksen toimintaa johtaa, sen taloutta ja omaisuutta hoitaa sekä sen puolesta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on saapuvilla.

10.Yhdistyksen nimet kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Johtokunta voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

11.Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammikuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa johtokunnan kutsusta tai kun vähintään viisi (5) jäsentä sitä perustellusti kirjallisesti johtokunnalta vaatii tai 5. pykälässä mainitussa tapauksessa.

12.Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille tammikuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on esitettävä toiminnantarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

13.Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
 • Johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajain lausunto.
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
 • Jäsenmaksun suuruus.
 • Johtokunnan laatima ehdotus tulo- ja menoarvioksi.
 • Johtokunnan laatima toimintasuunnitelma.
 • Valitaan johtokuntaan puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Heti ensimmäisessä johtokunnan järjestäytymiskokouksessa johtokunnan tulee valita keskuudestaaan muut toimihenkilöt pykälän 9. mukaan.
 • Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä vaali.
 • Muut asiat.
 • Kokouksen päättäminen.
14.Vaalit toimitetaan avoimesti ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei joku    jäsen lippuäänestystä vaadi. Samoin toimitaan muiden päätösten kanssa, mikäli näissä  säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

15.Vuosikokouksesta on johtokunnan harkinnan mukaan ilmoitettava joko postitse, paikkakunnalla ilmestyviä johtokunnan määräämiä sanomalehtiä käyttäen tai internetin kautta yhdistyksen kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Muita kokoontumisia tai ilmoituksia voidaan johtokunnan harkinnan mukaan ilmoittaa edellä mainituilla keinoilla tai postitse tai ilmoitustaululla eikä johtokunta ole sidottu määräaikoihin.

16.Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään 2/3 vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa annetuista äänistä on muutosta kannattanut.

17.Yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä päätös, jos päätös on tehty vähintään ¾  enemmistöllä sanotuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa.

18.Jos yhdistys lakkautetaan tai puretaan, luovutetaan sen varat viimeisen kokouksen päätöksen  mukaan jollekin oikeuskelpoiselle koira-asiaa ajavalle seuralle tai yhteisölle.

19.Yhdistys voi ottaa vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja.

20.Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.